دوچرخه سواری کوهستان و کوهنوردی

گزارش برنامه دوچرخه سواری در کویر مصر و جندق و گرمه

دوشنبه 21 بهمن : حرکت از تبریز به سمت مراغه راس ساعت 10 صبح پس از بار زدن دوچرخه ها و وسایل - ساعت 12:30 وارد مراغه شدیم و دوچرخه ها و لوازم تیم مراغه را بارگیری کردیم - ساعت 14 حرکت از مراغه - شام در رستوران غزال در خرمدره - ساعت 24 به تهران رسیدیم - حرکت به سمت سمنان با اضافه شدن ماشین ونفرات تهران

سه شنبه 22 بهمن : حرکت به سمت دامغان و جندق - ساعت 11 به جندق رسیدیم - صرف صبحانه در مسجد - گردش در شهر و بازدید از آثار تاریخی - حرکت با دوچرخه به سمت مصر - 40 کیلومتر خاکی - آب وهوا ابری و معتدل بهاری-رسیدن به مصر - اقامت در خانه محلی و چادر

چهار شنبه 23 بهمن : حرکت از مصر به سمت خور - مسیر آسفالت حدود 40 کیلومتر - آب و هوا ابری و معتدل و باد با شدت متوسط و در اواخر تند - رسیدن به خور و اقامت در حسینیه

پنج شنبه 24 بهمن : حرکت از خور به سمت گرمه - مسیر آسفالت حدود 40 کیلومتر - آب وهوا آفتابی و معتدل با باد نسبتا تند - بازدید از خور و صرف نهار - بار زدن دوچرخه ها - خداحافظی با نفرات تهران - حرکت به سمت اردکان - شب مانی و برپایی چادر در اردکان

جمعه 25 بهمن : حرکت از اردکان به سمت چک چک معبد گاه زرتشتیان - بازدید از چک چک - برگشت به سمت مراغه و تبریز - صرف شام در تاکستان - آب وهوا معتدل و آفتابی

شنبه 26 بهمن : صبح حدود ساعت 6 به مراغه رسیدیم و بعد از خداحافظی با نفرات مراغه به سمت تبریز حرکت کردیم و ساعت 9:30 به تبریز رسیدیم

تعداد نفران تبریز :11 نفر

تعداد نفرات مراغه :16 نفر

تعداد نفرات تهران : 25 نفر

کل نفرات : 52 نفر

از تمامی دوستان عزیز که ما را در بهتر انجام شدن این تور یاری کردند نهایت تشکر را داریم.

نوشته شده توسط آیدین کریمی فرساد در ساعت 23:57 | لینک  |